JA 460W Mono Half-Cell Tier-1

– แผงโซล่าร์ JA 460W Mono Half-Cell Tier 1
– แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่ๆทั่วโลก
– เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot – ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม
– รับประกันตัวแผงและวัสดุ 12 ปี
– รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25 ปี