JA Solar 540W Mono Half-Cell Tier 1

– แผงชั้นนำ ยอมรับโดยผู้ติดตั้ง และ บริษัทใหญ่
– เทคโนโลยี Half-Cell ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพจากเงา และ ป้องกัน Hotspot
– ทนทาน ทนแรงเชิงกลสูงและไม่เกิดสนิม
– รับประกันตัวแผงและวัสดุ 10 ปี
– รับประกันประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งาน สูงถึง 25   ปี